Wydanie nr: 2 (187) MARZEC 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Święty Jan Paweł ii - Doktorem Kościoła...

…i współpatronem Europy. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, realizując swą misję i mając św. Jana Pawła II za Patrona, czuje się szczególnie odpowiedzialny za upowszechnianie nauczania, myśli i spuścizny pozostawionej przez tego Wielkiego Polaka, oraz wyraża głęboką nadzieję, że 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, stanowić będzie doskonałą okazję do uhonorowania św. Patrona naszego Uniwersytetu tytułem Doctor Ecclesiae i ogłoszenia Go współpatronem Europy – czytamy w uchwale Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w sprawie poparcia inicjatywy ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i współpatronem Europy. Uchwała została przyjęta przez aklamację 17 lutego 2020 r.

Uchwała  Nr  25/2020
Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła ii w Krakowie
z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie poparcia inicjatywy ogłoszenia
św. Jana Pawła II Doktorem Kościoła i współpatronem Europy

§ 1

Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie uroczyście wyraża swoje poparcie dla inicjatywy ogłoszenia św. Jana Pawła II Doktorem Kościoła i współpatronem Europy.

Bez wątpienia, zarówno osoba, jak i dorobek całego życia św. Jana Pawła II, spełniają wymagania, jakimi kieruje się Kościół, przyznając tytuł Doctor Ecclesiae, a są nimi: świętość życia, wyróżniająca się doktryna oraz postawa nauczyciela, które wpłynęły na rozwój nauczania Kościoła i myśli teologicznej, jak również wkład w misję ewangelizacyjną, którą Jezus Chrystus powierzył swemu Kościołowi. Podczas długiego pontyfikatu na Stolicy Piotrowej, a także wcześniej, jako profesor i biskup, Karol Wojtyła przekazał, przede wszystkim Kościołowi powszechnemu, bogatą i wielowątkową doktrynę, odczytując przy tym trafnie „znaki czasu” w świetle Objawienia i Tradycji, będąc jednocześnie inspirowany nauczaniem Soboru Watykańskiego II, którego sam był uczestnikiem oraz współautorem opracowania wydanych dokumentów. Ponadto, sam dał przykład życia całkowicie poświęconego wypełnianiu zleconej mu misji nauczyciela i pasterza oraz świadka Boga, który w Jezusie Chrystusie objawił człowiekowi jego godność.

Święty Jan Paweł II był także aktywnym uczestnikiem dziejowego dramatu ludzi i narodów w XX wieku, trafnie rozpoznając zarówno wszelkie przejawy zła, któremu się sprzeciwiał jako wierzący i mężny chrześcijanin, jak i znaki dobra, w których widział źródła nadziei i umiejętnie je wskazywał. Jesteśmy zatem przekonani, że jest on nauczycielem wiary działającej przez miłość (por. Ga 5, 5), także dla następnych pokoleń wyznawców Chrystusa.

Z kolei tytuł współpatrona Europy uważamy za uzasadniony z uwagi na wkład, jaki Papież z Polski, wniósł w dzieło jednoczenia kontynentu budowanego na chrześcijańskich wartościach, wskazując jednocześnie na duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu. Powyższe przesłanie staje się szczególnie aktualne w obecnej chwili.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, realizując swą misję i mając św. Jana Pawła II za Patrona, czuje się szczególnie odpowiedzialny za upowszechnianie nauczania, myśli i spuścizny pozostawionej przez tego Wielkiego Polaka oraz wyraża głęboką nadzieję, że 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, stanowić będzie doskonałą okazję do uhonorowania św. Patrona naszego Uniwersytetu tytułem doctor Ecclesiae i ogłoszenia Go współpatronem Europy.

§ 2

Uchwała, przyjęta poprzez aklamację przez Senat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/-/ Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
rektor


Kraków, 17 lutego 2020 r.  


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


EU Kids Online 2020 - dzieci Internetu w 19 krajach...

Większość dzieci w 19 krajach europejskich deklaruje używanie smartfonów „codziennie” lub „prawie przez cały czas”. Oznacza to znaczny wzrost zarówno odsetka dzieci korzystających ze smartfona, jak i liczby osób korzystających z Internetu w porównaniu z badaniem EU Kids Online 2010. Ale chociaż czas, który dzieci spędzają codziennie w Internecie prawie się podwoił w niektórych krajach, wielu młodych ludzi nie otrzymuje żadnego wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa w Internecie od rodziców, nauczycieli lub przyjaciół. Dzieci, które mają negatywne doświadczenia w Internecie, najczęściej rozmawiają o tym z rodzicami lub przyjaciółmi. Rzadko informują o tym  nauczycieli lub specjalistów, których zadaniem jest im pomóc. Raport, opublikowany w Dzień Bezpiecznego Internetu, pokazuje również, że czas spędzany online waha się od około dwóch godzin dziennie (Szwajcaria) do trzech i pół godziny (Norwegia). Nowy raport, EU Kids Online 2020: Wyniki ankiety z 19 krajów przedstawia szanse i ryzyka związane z wykorzystaniem Internetu przez dzieci w Europie. Zespoły z sieci EU Kids Online współpracowały od jesieni 2017  do lata 2019 roku. Przeprowadzono w  tym czasie duże badania kwestionariuszowe wśród 25 101 dzieci w 19 krajach europejskich.

Niektóre zagrożenia nie są oczywiste

W naszym badaniu koncentrowano się na doświadczeniach online młodych ludzi w wieku 9–16 lat. Zajęliśmy się między innymi takimi problemami, jak cyberprzemoc, dostęp do szkodliwych treści, niewłaściwe wykorzystanie danych, nadmierne korzystanie z Internetu, seksting, czy spotkania z nieznajomymi osobami poznanymi w Internecie.

Badacze twierdzą, że wielu działań online nie można zdefiniować jako jednoznacznie pozytywnych lub jednoznacznie negatywnych. Ta sama aktywność może mieć pozytywne skutki dla jednego dziecka i negatywne dla drugiego. Jednym z takich przykładów jest spotkanie się z osobami poznanymi w Internecie Od 5% (Francja) do 25% (Serbia) dzieci spotkało się z kimś, kogo znały wcześniej tylko online. W większości przypadków ci, którzy mieli takie doświadczenie ocenili je jako pozytywne. Między 52% (Słowacja) a 86% (Rumunia) dzieci, które spotkały się z kimś, kogo poznały w Internecie, stwierdziło, że były zadowolone z takiego spotkania. Z drugiej strony, dla innych takie doświadczenie może powodować cierpienie i spore ryzyko. W większości krajów około 5% osób, które wybrały się na takie spotkanie było w jego efekcie dość lub bardzo zdenerwowanych.

Brak wsparcia nauczycieli i specjalistów


Od 7% (Słowacja) do 45% (Malta) dzieci twierdzi, że w ciągu ostatniego roku, spotkało się w internecie z czymś, co im przeszkadzało lub irytowało. Spośród nich większość twierdziła, że zdarzało się to sporadycznie, tylko kilka razy w roku. Zapytani o to, jak radzili sobie z negatywnym doświadczeniem, wskazywali najczęściej, że mówili rodzicowi lub/i przyjacielowi/przyjaciółce. Rzadko zwracali się o pomoc do nauczycieli lub profesjonalistów. Do tego od 10% do 25% młodych ludzi w różnych krajach twierdzi, że nigdy lub prawie nigdy nie otrzymuje porad dotyczących bezpieczeństwa online od rodziców, nauczycieli lub przyjaciół.

Polskie dzieci najczęściej, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, wskazują, że spotkały się online z mową nienawiści (48%). Z drugiej strony problemy napotkanie w Internecie  zgłaszają online najczęściej (35%) w porównaniu z młodymi ludźmi z innych krajów. Mają także relatywnie wysoką samoocenę w zakresie wielu kompetencji internetowych.

Dodatkowe informacje


Raport EU Kids Online 2020 pogłębia zrozumienie dzisiejszego życia dzieci w Internecie oraz różnic między nimi w Europie. celu poprawę jakości korzystania z Internetu przez młode pokolenie. W Polsce dodatkowo przygotowano raport na większej próbie obejmujący także młodzież siedemnastoletnią (w raporcie międzynarodowym najstarsi badani mają 16 lat). Raport międzynarodowy uwzględnia także inny, jednolity dla wszystkich krajów sposób czyszczenia, ważenia i prezentowania danych.

*) EU Kids Online to międzynarodowa sieć badawcza. Ma ona na celu poszerzenie wiedzy na temat możliwości, zagrożeń i bezpieczeństwa online dzieci w Europie. Wykorzystuje wiele metod do naukowej eksploracji doświadczeń dzieci i rodziców w internecie, w dialogu z zainteresowanymi stronami na szczeblu krajowym i europejskim. EU Kids Online zostało uznane za główne źródło wysokiej jakości, niezależnych i kompleksowych danych stanowiących podstawę lepszego i bezpieczniejszego Internetu dla dzieci w Europie.   


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem