Krzysztof Szoszkiewicza - naukowiec...

Krzysztof Szoszkiewicz - Profesor nauk rolniczych (2011), dr hab. nauk rolniczych w dziedzinie kształtowania środowiska (2004). Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Aktualnie pełni funkcję rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (od 2020). Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (2016-2020), Prodziekan ds. Nauki Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (2009-2017), Kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska (2009-2017).

Powołany do Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych (od 2020) i Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego (od 2015-2020) a także Członek Rady Tucholskiego Parku Krajobrazowego (od 2014-2020). Członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Ecological Engineering & Environmental Technology” (od 2020) i „Annali di Botanica” (od 2009-2020). Członek Rady Naukowej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (2015-2020).

Prowadzi badania w zakresie ochrony środowiska, bioindykacji, waloryzacji roślinności ekosystemów wodnych, podmokłych i łąkowych. Prowadził wieloletnie badania zagranicą w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Opublikował ok. 300 prac, w tym 110 oryginalnych prac naukowych i 6 książek. Wypromował pięciu doktorów oraz ponad 100 magistrów i inżynierów.

Najważniejsze międzynarodowe projekty badawcze to: projekt (2008-2011 realizowany w ramach programu Horyzont 2020 konkursu BiodivRestore (wspólnego akcja sieci BiodivERsA i Water JPI) (2022-2025), projekt „deWELopment" realizowany w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych (2008-2011) oraz i projektu „STAR” w ramach V Programu Ramowego UE. Uczestniczył w 20 grantach krajowych finansowanych przez KBN, MNiSW, NCBiR oraz NCN, w tym w 10 jako kierownik projektu. Opiekun Diamentowego Grantu. Miał wiodący udział w konsorcjach opracowującym metody oceny rzek na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej, które zostały wdrożone do monitoringu rzek w Polsce – Makrofitowa Metoda Oceny Rzek oraz metoda oceny stanu hydromorfologicznego opartego na indeksie HIR. Współtwórca koncepcji ochrony siedlisk rzecznych z roślinnością włosiennicznikową na potrzeby NATURA 2000.  

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót