Dr hab. prof. Hanna Mizgajska-Wiktor

Dr hab. prof. Hanna Mizgajska-Wiktor jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Profesor Hanna Mizgajska-Wiktor urodziła się w Poznaniu i w tym mieście mieszka i pracuję do chwili obecnej. Maturę zdała w Technikum Przemysłu Spożywczego w 1972 roku. W latach 1973-1977 studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i uzyskała tam dyplom magistra wychowania fizycznego, a w latach 1976-1981 studiowała biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i uzyskała tam dyplom magistra biologii. Od 1978 r. profesor Hanna Mizgajska-Wiktor pracuje w AWF w Zakładzie Biologii i Ochrony Środowiska. 

Profesor Hanna Mizgajska-Wiktor zajmowała kolejno stanowiska: asystenta naukowo-technicznego, asystenta, starszego asystenta, adiunkta, a od 2000 r. jest profesorem nadzwyczajnym. W 1989 r. profesor Hanna Mizgajska-Wiktor uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii na Wydziale Biologii UAM, a w 1999 r. stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1993 r. jest kierownikiem Zakładu Biologii i Ochrony Środowiska. W uczelni pełniła liczne funkcje, w tym: Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego (2002-2008), Prodziekana ds. Studenckich (1990-1993) i Prodziekana ds. Studiów (1993-1996) oraz vice Dyrektora Instytutu WF i Sportu ds. Nauki (2000-2002). Od 1996 roku jest członkiem Senatu AWF. 

W badaniach naukowych profesor Hanna Mizgajska-Wiktor zajmuje się przede wszystkim: biologią i epidemiologią geohelmintów, wpływem zoonoz na organizm człowieka oraz zmiennością polimorficzną wybranych genów u sportowców. Jest europejskim ekspertem w zakresie epidemiologii toksokarozy - choroby odzwierzęcej przenoszonej z psów i kotów na ludzi. Od 2004 roku (trzecią kadencję) pełni funkcję vice prezesa Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Jest członkiem Rady Redakcyjnej Wiadomości Parazytologicznych. We współpracy z władzami administracji lokalnej Poznania i Starostwa Poznańskiego oraz firmą farmaceutyczną Bayer profesor Hanna Mizgajska-Wiktor uczestniczyła w pracach nad rozwiązaniem problemów sanitarnych miast i wsi. Odbyła zagraniczne staże naukowe w następujących placówkach: Lekarska Fakulta Univerzity Palackeho, Olomouc (Czechy), Institute of Zoology University of Oxford (Anglia), Institute of Biomedical and Life Science University of Glasgow (Szkocja) i Institute of Zoology of Trinity College (Irlandia). 

Profesor Hanna Mizgajska-Wiktor kierowała dwoma projektami indywidualnymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz była głównym wykonawcą jednego projektu międzynarodowego i jednego krajowego. W 2000 r. była sekretarzem Europejskiego Multikolokwium Parazytologicznego organizowanego w Poznaniu. Dla studentów studiów licencjackich i magisterskich, na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, profesor Hanna Mizgajska-Wiktor wykłada następujące przedmioty: biologię, genetykę, ochronę środowiska oraz prowadzi wykład monograficzny - geny i nasza przyszłość (dla studentów zagranicznych - studiujących w ramach programu Erasmus-Sokrates - profesor Hanna Mizgajska-Wiktor prowadzi wykłady  w języku angielskim). Ponadto profesor Hanna Mizgajska-Wiktor prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie. Wielokrotnie, na zaproszenie wygłaszała referaty poza macierzystą uczelnią, m.in. na Uniwersytetach: w Atenach, w Glasgow, w Warszawie, na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, na konferencji ekspertów od Toxocara i toksokarozy w Paryżu, na konferencjach prasowych w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu (na temat higieny sanitarnej miast), oraz na Uniwersytecie III wieku w Poznaniu i w Gostyniu. 

Profesor Hanna Mizgajska-Wiktor była promotorem 2 doktoratów (obronionych w 2004 i 2011 r.), opiekunem naukowym ponad 60 prac magisterskich, kilku prac dyplomowych i kilku licencjackich. Ponadto recenzowała jedną pracę doktorską oraz liczne artykuły naukowe publikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych (m.in. w Journal of Helminthology, Zoonosis and Public Health, Zoologica Poloniae, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities). Uczestniczyła czynnie w licznych światowych i europejskich kongresach i konferencjach naukowych (m. in. W Hadze, Izmirze, Parmie, Paryżu, Kopenhadze, Valencji, Vancuver, Umei, Olimpii, w Christchurch, Dakarze, Wiedniu etc.,). Jest autorką ponad 80 publikacji, w tym 38 prac oryginalnych.

Za działalność naukową i organizacyjną profesor Hanna Mizgajska-Wiktor kilkakrotnie była nagradzana nagrodą I i II stopnia Rektora AWF. Jest odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót