Helena Gordziej

Całe życie Heleny Gordziej, najwybitniejszej żyjącej poetki wielkopolskiej, laureatki Złotego Medalu „Labor Omnia Vincit” przyznawanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wypełnia praca. Jej życie i twórczość zawsze wypełniała praca. Przez 35 lat pracowała w administracji państwowej, przez 5 kadencji Helena Gordziej pełniła wyjątkowo oddanie funkcję sekretarza Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Była współorganizatorem kilkunastu edycji Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Przez kilka kadencji była sekretarzem Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego ZLP w Warszawie, a w 1976 r. była współzałożycielem pierwszego w Polsce Stowarzyszenia Artystów Ochrony Środowiska, przemianowanego później na Ekologiczne Stowarzyszenie Środowisk Twórczych „Ekoart", pełniąc przez wiele lat funkcję wiceprezesa tej organizacji, której członkowie realizują środkami artystycznymi przesłanie proekologiczne,Helena Gordziej od lat wspiera ludzi niepełnosprawnych, wspomagając Fundację Pomocy Dzieciom „Zdążyć z pomocą". Jej działalność w tym zakresie została przedstawiona w księdze pt. „Ludzie Wielkiego Umysłu, Talentu i Serca - Twórcy Wizerunku Polski". Wspomagając merytorycznie, doprowadziła do wydania debiutanckich tomików wierszy przez 18 młodych adeptów sztuki słowa, z których troje zostało członkami Związku Literatów Polskich, przez wiele lat prowadziła i nadal prowadzi liczne spotkania autorskie w szkołach, bibliotekach, instytucjach kulturalnych i naukowych.

Jednak najważniejszą i najcenniejszą działalnością Heleny Gordziej jest wybitna, wszechstronna twórczość literacka. Jest autorką 37 książek, z których dwie napisane zostały prozą. Nie do przecenienia są osiągnięcia twórcze Heleny Gordziej w dziedzinie poezji.

Obecna cywilizacja, będąca często zaprzeczeniem kultury, przyniosła wirtualną rzeczywistość, w której gubi się człowiek. Co gorsza często i sztuka współczesna staje się wirtualna. Tym tendencjom nie uległa w żadnym stopniu poezja Heleny Gordziej. Jej wiersze są pełne prostoty, ukazującej prawdę o dzisiejszym człowieku. Wyrażają jego niepokoje, radości, szczęście, pragnienie miłości, metafizyczną zadumę, świadomość przemijania.

Te ludzkie sprawy są tematem liryków Poetki. Najbliższym jej językiem jest język wolny, którym posługiwali się powszechnie chłopi. Był to język „sam z siebie", rzecz przez chłopa nazwana stawała się rzeczą oswojoną. To czyni poezja Heleny Gordziej, która czerpie z wielkiej skarbnicy, jaką jest kultura chłopska, wspomagana przez bezpośrednie doświadczenia wyniesione z okresu dzieciństwa i młodości i wrażliwość w postrzeganiu współczesnych realiów.

Dariusz Lebioda, znany i ceniony krytyk literacki, nie bez racji tak pisze o Helenie Gordziej: „Mało jest w polskiej liryce tak pełnych i konsekwentnych przestrzeni. Poetka nie ulegała modom, nie wdawała się w grupowe kontestacje i inkantacje - szła swoją drogą. Czyż można się dziwie, że spotkała na niej siebie odbitą i zwielokrotnioną lirycznie w wielu obrazach. Odnalazła korzenie własnej świadomości poetyckiej i ocaliła to, co w człowieku najlepsze, to co w nim stanowi psychiczną konstrukcję, co determinuje percepcję świata i uczy pokory”. Oryginalność i znaczenie poezji Heleny Gordziej podkreślają także inni znani krytycy.

Treści patriotyczne, umiłowanie polskiej przyrody, troska o dobro naszej Ojczyzny - Polski w wierszach Heleny Gordziej - zostało zauważone przez Federację Polskich Kombatantów. Opublikowane w ostatnich dwóch latach przez Poetkę 5 tomów poezji dowodzi jej wyjątkowej aktywności twórczej, w której w dojrzałej postaci objawia się dobra mądrość, będąca owocem wielu życiowych doświadczeń oraz trzeźwego spojrzenia na współczesność.

rn

Helena Gordziej zajmuje w autentystycznym nurcie współczesnej literatury polskiej najbardziej znaczącą pozycję.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót