Dr hab. inż. Aleksandra Rakowska,
prorektor Politechniki Poznańskiej

Dr hab. inż. Aleksandra Rakowska bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera elektryka w zakresie elektrotechniki pracę zawodową podjęła w dniu 1 listopada 1973 roku w Pracowni Wysokich Napięć Instytutu Elektroenergetyki na stanowisku asystenta stażysty. Po roku została awansowana na stanowisko asystenta. Po ukończeniu wymaganych trzech stopni szkolenia pedagogicznego od 1 października 1975 roku awansowała na stanowisko starszego asystenta. W tym również roku odbyła miesięczny staż naukowy w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Kablosprzęt. W roku 1979 odbyła trzymiesięczny staż przemysłowo-naukowy w BICC Power Cables Factory w Erith pod Londynem.

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych inż. Aleksandra Rakowska opublikowała 3 ważne naukowo artykuły oraz była współautorem lub autorem 8 opracowań naukowych niepublikowanych, wykonanych między innymi w ramach resortowego programu badań podstawowych Ministerstwa Edukacji Narodowej nr RP.I. Wygłosiła także kilka referatów dotyczących głównie zmian właściwości dielektrycznych kablowego polietylenu poddanego działaniu różnych czynników.

We wrześniu 1982 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Aleksandry Rakowskiej pt. „Zależność między zmianami strukturalnymi wybranych materiałów polimerowych, a zmianami własności elektrycznych wywołanych oddziaływaniem niektórych czynników zewnętrznych”. Za pracę tę w 1983 roku uzyskała Nagrodę III Stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych.

Po nadaniu, we wrześniu 1982 roku przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, stopnia doktora nauk technicznych dr Aleksandra Rakowska została zatrudniona z dniem 1 października 1982 r. na stanowisku adiunkta tej uczelni. Jej działalność naukowo-badawcza jest od początku pracy w Politechnice Poznańskiej związana z różnymi aspektami zagadnień wysokonapięciowych układów izolacyjnych i wysokonapięciowej inżynierii materiałowej.

W dniu 6 marca 2001 r. dr inż. Aleksandra Rakowska na posiedzeniu Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej przedstawiła rozprawę habilitacyjną pt. „Kryteria weryfikujące jakość polietylenu usieciowanego stosowanego jako izolacja kabli elektroenergetycznych”. Rada Wydziału nadała dr inż. Aleksandrze Rakowskiej, zatwierdzony następnie przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie „Elektrotechnika, specjalność Technika Wysokich Napięć”.

Ważnym osiągnięciem naukowym dr hab. inż. Aleksandry Rakowskiej jest dokonanie weryfikacji różnych gatunków polietylenu termoplastycznego i usieciowanego pod kątem odporności na zjawisko drzewienia wodnego - będące najgroźniejszym rodzajem destrukcji tego typu izolacji podczas eksploatacji w warunkach rzeczywistych.

Dr hab. inż. Aleksandra Rakowskia opublikowała wiele prac naukowych, między innymi: w IEEE Transaction on Electrical Insulation - jako główny współautor oraz w Revue Roumaine des Sciences Techniques, Romanian Academy of Sciences, ponadto monografie, artykuły w międzynarodowych materiałach konferencyjnych, artykuły w wydawnictwach ogólnopolskich i branżowych, publikacje w wydawnictwach uczelnianych, publikacje w wydawnictwach konferencji krajowych, opracowania niepublikowane, głównie stanowiące raporty i analizy prac wykonywanych na rzecz gospodarki i przemysłu.

W chwili obecnej dr hab. inż. Aleksandra Rakowska przygotowuje do druku autorską książkę na temat wysokonapięciowych kabli elektroenergetycznych prądu stałego oraz jako współautor książkę pt. „Wysokonapięciowe kable elektroenergetyczne napięcia przemiennego”. Wydawnictwa te będą stanowiły zebranie jej dotychczasowych osiągnięć naukowych w tej dziedzinie oraz będą zawierały przegląd kilkuset związanych tematycznie pozycji literaturowych, głównie angielskojęzycznych.

Dr hab. inż. Aleksandra Rakowskia bierze udział w konferencjach międzynarodowych oraz różnego typu spotkaniach. W latach 2003-2006 współuczestniczyła w realizacji zadań wyznaczonych w ramach Centre of excellence in generation, transmission and distribution of electric energy GETRADE – projektu Unii Europejskiej, koordynowanego przez Politechnikę Poznańską Instytut Elektroenergetyki. Projekt ten był projektem trzyletnim, a realizowany był w ramach Programu V. Dr hab. inż. Aleksandra Rakowska była odpowiedzialna za wykonanie dwóch zadań (tzw. work packages) “Diagnostics and designing of high voltage AC cables and accessories” oraz “The network of Polish research institutes in the field of electrical power engineering”.

Natomiast udział w krajowych konferencjach naukowych lub seminariach naukowo-technicznych zaowocował opublikowaniem przez dr hab. inż. Aleksandrę Rakowską wielu artykułów (w tym także publikacji recenzowanych) autorskich i współautorskich. Poza prezentacją swoich prac naukowych na konferencjach zagranicznych i krajowych dr Rakowska wygłosiła ponad pięćdziesiąt referatów naukowych lub naukowo-technicznych na seminariach naukowych Instytutu Elektroenergetyki PP oraz spotkaniach między innymi Sekcji Energetycznej Oddziału Poznańskiego SEP, w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych SA- Oddział Zachód (obecnie PSE-Operator S.A), w Przedsiębiorstwie ELEKTROMONTAŻ, czy na ogólnopolskich seminariach technicznych dla energetyki zawodowej.

Dr hab. inż. Aleksandra Rakowska od 1990 roku jest członkiem Komitetu Studiów „Materiały dla elektrotechnologii” PKWSE, a od 2004 roku członkiem stałym Study Committee CIGRE B1-Insulated Power Cables. Od roku 2003 jest członkiem prezydium Sekcji Nauk Elektrycznych Oddziału Poznańskiego PAN. Od roku 1989 jest również wpisana na listę rzeczoznawców SEP specjalności inżynieria materiałowa, w zakresie materiałów kablowych.

Wyniki swoich prac naukowych dr hab. inż. Aleksandra Rakowska prezentowała między innymi na zorganizowanym wspólnie z Uniwersytetem Hanowerskim w 1997 r. w Poznaniu spotkaniu naukowym -Workshop High Voltage Techniques - z udziałem tak znanych wysokonapięciowców jak prof. Gockenbach i prof. Borsi i na 9th Workshop on High Voltage Engineering zorganizowanym we wrześniu 1998 roku w Bad Schandau przez Uniwersytet w Dreźnie, na zorganizowanym w Czerniejewie, we wrześniu 2000 przez Politechnikę Poznańską (we współpracy z wyższymi szkołami technicznymi z Drezna, Magdeburga, Wrocławia, Stuttgartu i Krakowa) 10th International Workshopie on High Voltage Engineering, na 11th International Workshopie w Karpaczu – (tym razem zorganizowanym przez Politechnikę Wrocławską w 2002), na 12th International Workshopie 2004, Lubenau (organizator Uniwersytet w Cottbus). Do prezentacji wykładu została również poproszona przez Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik w der Otto–von–Guericke–Universität Magdeburg oraz przez Technical University of Munich.

Jeżeli chodzi o pracę dydaktyczną dr hab. inż. Aleksandry Rakowskiej, to wśród najważniejszych jej osiągnięć dydaktycznych należy wymienić między innymi promotorstwo 3 doktoratów zakończonych w 2002, 2003 i 2004; promotorstwo 2 otwartych przewodów doktorskich; 8 recenzji pracy doktorskiej, oraz wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe z kilkunastu przedmiotów na Wydziale Elektrycznym kierunku Elektrotechnika, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i na studiach niestacjonarnych inżynierskich i magisterskich oraz na kursach specjalistycznych i studiach podyplomowych organizowanych przez Instytut Elektroenergetyki. W ramach obowiązków dydaktycznych w czasie pracy w Politechnice Poznańskiej prowadziła wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne, seminaria, prace dyplomowe) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Elektrycznym PP na I, III IV i V roku. Obecnie prowadzi jedynie wykłady i seminarium dyplomowe.

Od 1992 roku – dr hab. inż. Aleksandra Rakowska była promotorem 90 zakończonych prac dyplomowych: w tym głównie na studiach magisterskich, dodatkowo kilkukrotnie prowadziła prace dyplomowe na studiach podyplomowych. Należy odnotować, że najczęściej prace te oceniane były bardzo wysoko przez recenzentów oraz komisję egzaminacyjną podczas egzaminu dyplomowego. De Rakowska kilkadziesiąt razy była też recenzentem prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego również kilkadziesiąt już razy była przewodniczącą dyplomowych komisji egzaminacyjnych.

Inne osiągnięcia dr hab. inż. Aleksandry Rakowskiej to prowadzenie wykładów w ramach dydaktycznego projektu Jean Monnet Project 2002 „European Integration Studies – Economic and Technical Implications for Electrical Power Engineering Sector” – finansowanego przez Unię Europejską, oraz prowadzenie w języku angielskim wykładów dla studentów w ramach wymiany z Brandenburg University of Technology, semestr letni 2006, w ramach przygotowań do realizacji międzynarodowego programu edukacyjnego Erasmus-Mundus.

Od 1 września 2002 roku do 30 sierpnia 2005 roku – dr hab. inż. Aleksandra Rakowska pełniła obowiązki prodziekana Wydziału Elektrycznego ds. kształcenia; od 1 września 2005 roku – prorektora ds. nauki Politechniki Poznańskiej. Na tę funkcję ponownie wybrana została na kadencję lat 2008 – 2012.

W październiku 2008 roku dr hab. inż. Aleksandra Rakowska otrzymała Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót