Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Rada Programowa

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, wydawca Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner, powołał nową Radę Programową przy redakcji EuroPartnera, której zadaniem będzie współtworzenie i określanie linii programowej tego medium oraz udzielanie merytorycznego wsparcia redaktorowi naczelnemu. Oto skład tej Rady na lata: 2014 - 2016

Przewodniczący Rady Programowej

Dr Marian Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, doktoryzowany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wieloletni działacz państwowy, były Wojewoda Poznański, poseł na Sejm RP dwóch kadencji, członek wielu organizacji społecznych i towarzystw gospodarczych. Dr Marian Król jest powszechnie uznanym autorytetem w regionie wielkopolskim jako organizator wielu przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. Dr Marian Król jest autorem książek i publikacji o tematyce społecznej. 

 

Członek Rady Programowej

Ks. prof. Henryk Józef Muszyński – Arcybiskup Gnieźnieński - senior, pochodzi z Kościerzyny. Tam ukończył Gimnazjum i Liceum, następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. Przez trzy lata pracował jako wikariusz w Gdyni, po czym skierowano go na studia specjalistyczne z zakresu biblistyki, które odbywał kolejno w Lublinie, Rzymie, Jerozolimie i Heidelbergu zdobywając kolejne tytuły naukowe. Po kilkunastoletnim okresie pracy naukowej i wychowawczej w Seminarium w Pelplinie związał się na stałe z Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie piastował różne funkcje i urzędy akademickie oraz uzyskał tytuł Profesora Teologii w 1986 r. W 1985 przyjął sakrę biskupią i pełnił funkcje sufragana pelplińskiego. Od 1987 był Ordynariuszem Włocławskim, a od 1992 Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim. W czasie swojej posługi angażował się prace Kościoła Polskiego i Powszechnego. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem, był Sekretarzem Specjalnym na VIII Zwyczajnym Światowym Synodzie Biskupów, miał znaczny udział w przygotowaniu adhortacji apostolskiej „Pastores dabo vobis”. Ks. Arcybiskup Henryk Józef Muszyński, był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej i Przewodniczącego Zespołu d/s Kontaktów Episkopatów Polski i Niemiec. JE prof. Arcybiskup Henryk Muszyński jest autorem ponad 300 wydanych drukiem publikacji - książek, artykułów, recenzji i wywiadów.

 

Członek Rady Programowej

Profesor Tadeusz Maliński, Wielkopolanin, jest jednym z najwybitniejszych na świecie uczonych, zajmującym się tlenkiem azotu. Profesor Tadeusz Maliński urodził się w 1946 roku w Śremie. Tam zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Wybickiego. Później edukację kontynuował na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1975 obronił pracę doktorską dotyczącą pomiarów lepkości w preparatach krwiozastępczych. Od 1979 roku pracuje w Stanach Zjednoczonych. Kolejno pracował naukowo w Uniwersytecie Ann Arbor w stanie Michigan, w Uniwersytecie Houston w stanie Texas i w Uniwersytecie Oakland w Rochester. Od 1995 jest Visiting Profesor Uniwersytetu w Bernie w Szwajcarii, a od 1997 roku także w Uniwersytecie Wiedeńskim. W 2000 roku profesor Tadeusz Maliński objął zaszczytną imienną profesurę na Uniwersytecie w Ohio w Athens, stan Ohio /Marvin & Ann Dilley White Profesor Biomedical Scienses. Jako chemik z wykształcenia profesor interesuje się od początków swojej kariery naukowej poszukiwaniem nowych metod bioelektrochemicznych mających zastosowanie w medycynie. Przełomowym odkryciem okazało się zbudowanie przez profesora Tadeusza Malińskiego pierwszej w świecie nanoelektrody, mierzącej in vivo, w czasie rzeczywistym ilość cząsteczek tlenku azotu w pojedynczej komórce. Naukowe dokonania profesora Tadeusza Malińskiego świecie. Profesor Tadeusz Maliński był dwukrotnie nominowany do nagrody Nobla (w dziedzinie medycyny i chemii).

 

Członek Rady Programowej

Prof. dr Mirosław Matyja – politolog i ekonomista. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie i Studia Europejskie na Uniwersytecie w Bazylei. Jest doktorem nauk ekonomiczno-społecznych uniwersytetu we Frybourgu w Szwajcarii. Studiował również nauki ekonomiczne na Uniwersytecie w Bernie. Jest doktorem nauk filozoficznych w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Londynie. Jest profesorem na Wydziale Ekonomiczno - Społecznym Uniwersytetu Guadalajara, Campus Tabasco w Villahermosa w Meksyku. Prof. dr Mirosław Matyja pracował jako profesor gościnny Zakładu Kultur Mniejszości Narodowych Instytutu Kultury Europejskiej (IKE) w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Londynie. Działał między innymi jako pracownik naukowy Rady Nadzorczej do spraw Rynków Finansowych (Swiss Financial Market Supervisory Authority) w Bernie (Szwajcaria); był ekonomistą w Ministerstwie Statystyki w Neuenburgu (Szwajcaria) oraz pracownikiem naukowym w Centralnym Archiwum Konfederacji Szwajcarskiej w Bernie. Prof. dr Mirosław Matyja jest autorem książek, esejów, artykułów naukowych, także o tematyce historycznej – w której jest uznanym autorytetem - i publicystycznych. Prof. dr Mirosław Matyja od ponad 20 lat mieszka w Szwajcarii. Jest zamiłowanym alpinistą i himalaistą

 

Członek Rady Programowej

Sławomir Lechna – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyk. Po studiach podjął pracę w mediach. Dziennikarz od ponad 20 lat związany z poznańskimi mediami - między innymi z redakcją Głosu Wielkopolskiego - oraz współpracujący także z mediami ogólnopolskimi. Obecnie uruchomił własne medium – gazetę „Nasz Głos Poznański” której jest zarazem wydawcą i redaktorem naczelnym. Utworzył portal internetowy w domenie www.naszglospoznanski.pl .

 

Członek Rady Programowej

Łodygowski Tomasz prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania w Instytucie Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Rektor Politechniki Poznańskiej. W kręgu zainteresowań naukowych Profesora znajduje się numeryczna analiza konstrukcji procesów termomechanicznych. Prof. Tomasz Łodygowski prowadzi w szerokim zakresie działalność naukowo-badawczą we współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju (Warszawa, Kraków, Koszalin) oraz zagranicą (USA, Niemcy, Francja). Szereg rozwiązań teoretycznych opracowanych w zespołach kierowanych przez Profesora znalazło praktyczne zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki. Profesor jest autorem kilku oryginalnych programów komputerowych wykorzystywanych przez biura projektowe..

Profesor Tomasz Łodygowski publikuje wyniki prac m.in. w: International Journal of Numerical Methods in Engineering, International Journal of Mechanics, International Journal of Computational and Applied Mechanics, Archiwum Inżynierii Lądowej, Archiwum Mechaniki. Opracował recenzje 4 książek {Applied Mechanics Review), prac naukowych opublikowanych w ponad 30 czasopismach polskich i zagranicznych (w tym 18 z listy filadelfijskiej), a także ponad 30 projektów grantów indywidualnych i zespołowych. Jest członkiem Scientific Editorial Board 3 czasopism (w tym 2 z listy filadelfijskiej). Jako autor lub współautor opracował, ponad 30 publikacji, 2 pozycje książkowe i 4 rozdziały w wydawnictwach książkowych innych autorów. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć naukowych na skalę międzynarodową.

Członek Rady Programowej

 

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński urodził się w. w Poznaniu. Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej ukończył z wyróżnieniem w 1974 r., w uczelni tej też obronił 3 lata później rozprawę doktorską z zakresu automatyki. Habilitował się w 1981 r. w dyscyplinie informatyka, a tytuł profesora uzyskał w 1989 r. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk. Prof. Roman Słowiński jest doktorem honoris causa dwóch uniwersytetów zagranicznych: Faculte Polytechniąue de Mons (2000) i Universite de Paris Dauphine (2001). Od ukończenia studiów pracuje na Politechnice Poznańskiej - od 1991 r. jako profesor zwyczajny w Instytucie Informatyki, gdzie od 1989 r. kieruje założonym przez siebie Zakładem Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji. Ponadto od 2003 r. zatrudniony jest jako profesor w Instytucie Badań Systemowych PAN w Warszawie. Prof. Roman Słowiński wielokrotnie przebywał za granicą jako visiting professor w uczelniach Francji, USA, Włoch, Japonii, Szwajcarii i Kanady. Współpracuje z wieloma placówkami naukowymi na świecie. Opublikował jako autor lub współautor 13 monografii, oraz przeszło 350 artykułów naukowych, w tym: 120 artykułów w czasopismach z tzw. „listy filadelfijskiej”. W 2005 r. Prof. Roman Słowiński uzyskał Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwaną „Polskim Noblem", za opracowanie oryginalnej metodyki wspomagania decyzji w oparciu o wiedzę odkrytą z danych obarczonych naturalnymi „niedoskonałościami".

 


Skład Rady Programowej w latach 2007 - 2008 Skład Rady Programowej w latach 2009 - 2011 Skład Rady Programowej w latach 2012 - 2014 Skład Rady Programowej w latach 2014 - 2016 Skład Rady Programowej w latach 2016 - 2018 Skład Rady Programowej w latach 2018 - 2020

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem