Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Dr hab. Beata Raszka

Beata Raszka jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła dwuletnie Studium Podyplomowe Politechniki Poznańskiej w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Budownictwa Lądowego z zakresu planowania i projektowania przestrzennego, oraz studia podyplomowe prowadzone przez Wielkopolską Szkołę Biznesu przy Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskując certyfikat menedżera. Stopień naukowy doktora biologii uzyskała na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy Wpływ emisji przemysłowych na drzewostany siedlisk borowym Wielkopolskiego Parku Narodowego ze wskazaniem ekologicznych zasad minimalizacji ich skutków. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska uzyskała na podstawie rozprawy Poznański Przełom Warty w planowaniu systemów ekologicznych. Ten stopień ten nadała Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 

Dr hab. Beata Raszka pracuje na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie jest kierownikiem Zakładu Planowania Przestrzennego i Kształtowania Wsi. Z racji zainteresowań zawodowych oraz predyspozycji jest koordynatorem ds. współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych. 

Od 2009 r. zajmuje również stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prowadzi tutaj zajęcia dydaktyczne na kierunku gospodarka przestrzenna, a ponadto, w zakresie przedmiotu planowanie przestrzenne i gospodarka przestrzenna, na kierunkach ochrona środowiska i architektura krajobrazu.

Dr hab. Beata Raszka jest ekspertem Polskiej Izby Ekologii w zakresie ochrony przyrody, biegłym Wojewody Wielkopolskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko oraz rzeczoznawcą Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w specjalności ochrona powierzchni Ziemi w zakresie prac studialno-badawczych. Jest członkiniom Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, a także Członkinią -założycielką Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna.

Obecnie dr hab. Beata Raszka prowadzi dwa doktoraty z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Jest recenzentką 6 prac doktorskich oraz 16 publikacji naukowych z zakresu planowania przestrzennego, ochrony przyrody, turystyki i architektury krajobrazu. Jest autorką 2 książek z zakresu planowania przestrzennego w aspekcie ekologicznym, współautorką lub autorką licznych rozdziałów w monografiach oraz 62 publikacji naukowych. Wyniki swych prac prezentowała na kilku konferencjach międzynarodowych i wielu ogólnokrajowych. Zajmuje się również popularyzacją dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przygotowując, samodzielnie lub przy współudziale innych autorów, serie krajoznawcze oraz przewodniki. W dorobku ma również prace koncepcyjne z pogranicza planowania przestrzennego oraz ochrony przyrody, wdrożone do praktyki, tj. plan ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, plan zagospodarowania turystycznego Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz operat środowiska kulturowego i zagospodarowania turystycznego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dr hab. Beata Raszka współpracowała przy sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gmin oraz opracowań ekofizjograficznych.

Odbyła staże zawodowe w Wielkiej Brytanii (ośrodek edukacji ekologicznej Loose Hill Hall) i na Słowacji (Instytut Ekologii Krajobrazu Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie); uczestniczyła w międzynarodowych warsztatach planistycznych w Finlandii (Helsinki – Poorvoo).  

Jest odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz odznaczeniami organizacji naukowo-technicznych. Spośród odznaczeń przyznawanych przez stowarzyszenia i organizacje społeczne szczególnie sobie ceni medal Labor Omnia Vincit, przyznawany za pracę organiczną przez Towarzystwo Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Najlepiej i najchętniej wypoczywa w Krościenku i Szczawnicy, wędrując po pienińskich szlakach.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem