Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Prof. dr hab. Bogna Pilarczyk

Prof. dr hab. Bogna Pilarczyk od 10 lat kieruje Katedrą Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uczelnię tę ukończyła w 1970 roku i podjęła studia doktoranckie na Wydziale Handlowo-Towaroznawczym ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr Zbigniewa Zakrzewskiego, obroniła w 1974 roku. Stopień doktora habilitowanego prof. Bogna Pilarczyk uzyskała w 1991 roku, a tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych w 2001 roku. Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Bogny Pilarczyk koncentrowały się w początkowym okresie na zagadnieniach funkcjonowania handlu w Polsce oraz współpracy handlu z przemysłem na rynku dóbr konsumpcyjnych, a także na rozwoju myśli ekonomicznej w nauce o handlu wewnętrznym w okresie powojennym w Polsce.

Po zmianie ustroju społeczno-gospodarczego, przedmiotem badań i dociekań naukowych stały się zagadnienia marketingowej orientacji przedsiębiorstw oraz miejsca strategii marketingowej w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Rozwój gospodarki rynkowej niósł ze sobą nowe wyzwania i wskazywał nowe obszary wymagające naukowej weryfikacji. W polu zainteresowań badawczych prof. Bogny Pilarczyk nadal pozostawały zagadnienia strategii marketingowych realizowanych przez handel oraz podmioty działające m.in. na rynku farmaceutycznym i ekologicznej żywności.
 
W obszarach tych, które stanowią także przedmiot aktywności dydaktycznej prof. dr hab. Bogny Pilarczyk powstały znaczące publikacje. „Podstawy marketingu” (współautorstwo), jeden z pierwszych w Polsce podręczników z tego zakresu, „Marketing. Uwarunkowania i instrumenty” (współautorstwo), „Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym” (współautorstwo). Dorobek naukowy prof. dr hab. B. Pilarczyk obejmuje łącznie kilkadziesiąt zwartych pozycji oraz kilkaset artykułów i referatów wygłaszanych na konferencjach w kraju i za granicą.
 
Prof. dr hab. Bogna Pilarczyk jest cenioną wykładowczynią na studiach magisterskich, doktoranckich i MBA. Katedra, którą kieruje prowadzi od wielu lat liczne studia podyplomowe z zakresu marketingu strategicznego na rynku farmaceutycznym, zarządzania sprzedażą, marketingu na rynku B2B i komunikacji w biznesie.
 
Prof. dr hab. Bogna Pilarczyk jest członkiem Komitetu Naukowego „Journal of Marketing Trends” wydawanego przez Marketing Trends Association (Paris-Venice Association),
od ponad 20 lat współpracuje z Wielkopolską Szkołą Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kierując w niej pionem In company Training. Szkoła prowadzi studia Executive MBA oraz organizuje liczne szkolenia dla firm, w tym m.in. dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
 
Wyrazem uznania środowiska ekonomistów dla prof. Bogny Pilarczyk jest pełnienie przez nią funkcji prezesa poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przez dwie kadencje (w latach 2002-2009). Aktualnie prof. B. Pilarczyk jest vice prezesem Oddziału PTE w Poznaniu oraz członkiem Zarządu Krajowego PTE.

wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem