Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Agata Wiza dr hab. – naukowiec i praktyk…

Dr hab. Agata Wiza jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, magistrem pedagogiki, specjalność resocjalizacja, doktorem nauk o kulturze fizycznej, doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. Uczenie się z podróży w narracjach turystów indywidualnych (backpackersów). Praca została zainspirowana własnymi doświadczeniami z podróży, a przede wszystkim spotkaniami z osobami, które swojemu byciu w świecie nadają różne sensy i znaczenia. Jest to pierwsza na polskim rynku pozycja poświęcona backpackingowi, Autorka przywraca w niej tradycję pisania o podróżowaniu z perspektywy pedagogicznej, korzystając także z dorobku innych dyscyplin: socjologii, antropologii, psychologii, filozofii.

Od roku 1993 A. Wiza aktywnie angażuje się w pracę na rzecz Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, łącząc aktywność naukowo-dydaktyczną oraz organizacyjną. Od roku 1996 do 1999 pełniła funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji. W latach 1999-2002 była Prodziekanem ds. Studiów Zaocznych i Wieczorowych, natomiast w okresie 2002-2005 Prodziekanem ds. Studiów. W trakcie drugiej kadencji współtworzyła nowy program nauczania i była odpowiedzialna za wprowadzenie kolejnych specjalności dla studentów. Za wzorowe wypełnianie obowiązków nauczyciela akademickiego A. Wiza dwukrotnie otrzymała Indywidualną Nagrodę II stopnia, przyznawaną przez Rektora AWF oraz złoty medal im. Jędrzeja Śniadeckiego za pracę naukową.

Ważną rolę w życiu zawodowym A. Wizy odgrywa działalność dydaktyczna oraz organizacyjna. Stara się ją łączyć w sposób harmonijny z pracą naukowo-badawczą. Niezwykle inspirujące były dla niej staże naukowo-dydaktyczne w Szkocji (Queen Margaret College, Department of Hospitality Studies Edinburg), Łotwie (Vidzeme University College) i w Finlandii (University of Applied Sciences HUMAK Tornio).

Aktywność naukowa Agaty Wizy przejawia się udziałem w kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych konferencjach z dziedziny edukacji, aktywności rekreacyjno-turystycznej różnych środowisk społecznych oraz opublikowaniem przeszło siedemdziesięciu artykułów w monografiach i czasopismach naukowych. Jej dorobek naukowy oscyluje wokół holistycznie rozumianych humanistycznych aspektów aktywności turystyczno-rekreacyjnej. Pomimo zmieniających się w trakcie pracy akademickiej zainteresowań naukowych, wątki edukacyjne są obszarem łączącym podejmowane przez nią zagadnienia. Ewoluowały one od edukacji instytucjonalnej w stronę nieformalnej.

W latach 2004-2006 A. Wiza uczestniczyła w Międzynarodowym Projekcie Badawczym: Non Formal Education through Outdoor Activities. Celem Projektu było zgromadzenie najlepszych rozwiązań w zakresie edukacji nieformalnej poprzez rekreację plenerową i integracja społeczna młodzieży z niepełnosprawnością, ze środowisk zagrożonych, mniejszości narodowych. A. Wiza została włączona do grupy ekspertów zajmujących się edukacją, rozwojem, zmianami społecznymi wraz z przedstawicielami Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Grecji.

Z perspektywy wszechstronnej działalności na uwagę zasługuje kilkuletnia praca Agaty Wizy w Programie Agrolinia 2000, Cooperation Fund obejmującym Letnie Spotkanie Trenerów (metodyka działań edukacyjnych), wyjazdy studyjne do Francji, Irlandii, Austrii oraz prowadzenie szkoleń dla liderów rozwoju turystyki wiejskiej na terenie całej Polski.

Przez kilka lat udzielała się społecznie jako pedagog w Świetlicy Terapeutycznej w Śremie. Prowadziła grupę wsparcia oraz zajęcia reedukacyjne dla dzieci ze środowisk zaniedbanych wychowawczo. Jednocześnie przez siedem lat (1990-1997) działała jako wolontariusz w grupie dzieci i młodzieży z dystrofią mięśni. Wspólnie z innymi organizowała zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, cykliczne obozy (letnie i zimowe) w Regetowie w Beskidzie Niskim.

Agata Wiza była także współtwórcą Ośrodka Profilaktyki Niepowodzeń Szkolnych w Poznaniu, którego nowatorski charakter polegał na kompleksowej pracy zarówno z dziećmi mającymi trudności edukacyjne, wychowawcze, jak również z ich rodzicami oraz nauczycielami.

Zdaniem A. Wizy w łączeniu teorii i praktyki pomaga ciągły rozwój, udział w szkoleniach, seminariach organizowanych przez polskie i zagraniczne środowiska akademickie. Zetknięcie z różnymi aspektami pedagogiki miało istotny wpływ na jej humanistyczne myślenie o rzeczywistości, w której przenikają się i dopełniają pokrewne dyscypliny. A. Wiza jest osobą otwartą na ludzi i świat, zarówno ten bliski, jak i odległy. Bardzo ważną aktywnością są dla niej podróże. Wielokrotnie odwiedzała Amerykę Południową, poznawała Indie, Nową Zelandię, Maroko i z zaciekawieniem otwiera się na nowe przestrzenie. Dzięki podróżniczym doświadczeniom możemy dodawać życiu kolorów, które nieustannie zmieniają się i przenikają, tworząc niepowtarzalne obrazy, będące inspiracją do rozwijania wszechstronnych możliwości.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem