Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Jej Magnificencja - Pani Rektor...

Prof. dr hab. Hanna Kostrzewska - rektor Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu jest absolwentką tej znakomitej uczelni muzycznej, w której  studiowała teorię muzyki. Ponadto Pani Rektor jest absolwentką Podyplomowych Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie; doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii – doktorat na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,  doktorem habilitowanym sztuki – habilitacja na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie; profesorem sztuk muzycznych  na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Prof. dr hab. Hanna Kostrzewska była też ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Prof. dr hab. Hanna Kostrzewska zatrudniona jest w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu od 1985 roku, zajmując w macierzystej uczelnie kolejne stanowiska w Jej karierze naukowej jako: kierownik Wydawnictwa Akademii Muzycznej, pełnomocnik rektora ds.Współpracy z MNiSW, jako dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki, kierownik Katedry Teorii Muzyki, dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej, pełnomocnik rektora ds. Ewaluacji Uczelni. Prof. dr hab. Hanna Kostrzewska jest v-ce prezesem Towarzystwa im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu, a w roku 2020 została wybrana na stanowisko rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Podobnie jak kariera naukowa Pani Rektor, imponujący jest Jej dorobek naukowy, w tym książki takie jak: Sonorystyka, Poznań 1994; wydanie II – Poznań 2009; Analogia i muzyka. Z filozoficznych problemów muzyki, Poznań 2001; Kazimierz Flatau, z serii Biografie, Poznań 2007; Fresk w muzyce polskiej XX i XX wieku. W poszukiwaniu „differentia specifica”, Poznań 2012; Pakiet informacyjny ECTS, opracowanie (współautorstwo), Poznań 2003; ECTS information package, opracowanie (współautorstwo), Poznań 2003; Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w latach 1999-2005. Do dokumentacji, opracowanie (współautorstwo), Poznań 2005; Teka kompozytorska Feliksa Nowowiejskiego (współautorstwo), Poznań 2016; 20 lat Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, (współautorstwo), Poznań 2019; Autorstwo ponad 40 artykułów i 30 referatów z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej oraz teorii muzyki.

Do tego należy dodać udział Pani Rektor w pracach redakcyjnych: redakcja lub współredakcja ponad 200 monografii, prac zbiorowych, partytur, wydawnictw okolicznościowych, informatorów, kalendariów itd.; edycja ponad 100 CD i DVD. Prof. dr hab. Hanna Kostrzewska jest ponadto redaktorką naczelną czasopisma „De Musica Commentarii”

Za pracę naukową prof. dr hab. Hanna Kostrzewska otrzymała wiele nagród, odznaczeń i wyróżnień. W tym m.in.  Srebrny Krzyż Zasługi; Medal Bene Merenti; Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury; Odznaka Honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” ; Medal z okazji 100-lecia Roty F. Nowowiejskiego; Medal Srebrny za Długoletnią Służbę; Medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit”; Medal Republiki Azerbejdżanu; oraz nagrody rektorskie w latach: 1993, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2017, 2019.

Zainteresowania badawcze prof. dr hab. Hanny Kostrzewskiej skupiają się na szeroko pojętej kulturze muzycznej XX i XXI wieku. Jako teoretyk muzyki koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących polskiej muzyki współczesnej, starając się interpretować te obszary kultury muzycznej, które do tej pory – jej zdaniem – były w rozważaniach naukowych pomijane lub niedostatecznie dookreślone.
Początkowo, zajęła się zagadnieniem sonoryzmu, wychodząc od propozycji teoretycznej J. M. Chomińskiego. W dysertacji doktorskiej „Sonorystyka jako kategoria estetycznomuzyczna" pokazała – w ujęciu systemowym oraz historycznym – różnorakie sposoby uzyskiwania takich struktur muzycznych, w których barwa jest czynnikiem wyróżniającym oraz wiele miejsca poświęciła sonorystyce jako kategorii estetycznej. W 1994 roku prof. dr hab. Hanna Kostrzewska opublikowała książkę „Sonorystyka" (wyd. II Poznań 2009). W toku prowadzonych rozważań, zastanawiając się nad kwestią zasadności użycia przez kompozytora takich, a nie innych środków artystycznych w celu wyrażenia określonych stanów, zjawisk i obrazów, natrafiła na pojęcie analogii, które stało się obiektem jej dociekań badawczych w kolejnych latach.

Relacja analogii odgrywa znaczącą rolę we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, także w sferze kultury. Konstytuuje się jako podobieństwo – zgodność, równoległość – stanów rzeczy, częstokroć ontycznie różnych, nierzadko kreuje nowe wartości. Teoria analogii okazuje się pomocna również w interpretacji muzyki, a czasami odwołanie się do niej w tym procesie jest wręcz niezbędne – zwłaszcza wówczas, gdy rozważania prowadzone są w obrębie heteronomizmu. Rozpatrywanie zagadnienia analogii trwało pięć lat i zaowocowało publikacją: „Analogia i muzyka. Z filozoficznych zagadnień muzyki" (Poznań 2001). Zgłębiając tajniki filozoficznych aspektów muzyki, równolegle prowadziła badania polskiej współczesnej twórczości muzycznej, skupiając się na utworach, m.in. takich kompozytorów jak: J. Astriab, Z. Kozub, F. Nowowiejski, K. Penderecki, K. Serocki, T. Szeligowski.

Z kolei wśród prowadzonych przez prof. dr hab. Hannę Kostrzewską projektów badawczych znalazł się m.in. projekt związany z osobą Kazimierza Flataua – postacią niezwykłą i niekonwencjonalną, człowiekiem o wszechstronnych talentach i zainteresowaniach. Rezultatem tego projektu było opublikowanie książki z serii „Biografie", pt. „Kazimierz Flatau" (Poznań 2007).

W 2004 roku prof. Kostrzewska rozpoczęła badania poświęcone polskim utworom zatytułowanym „fresk” (lub: „freski”, „fresco”, „fresque”, „al fresco”). Okazało się bowiem, iż wśród ponad stu dzieł tak zatytułowanych – powstałych w Europie i Ameryce Północnej – aż ponad czterdzieści skomponowano w Polsce. Tak pokaźna liczba utworów podobnie zatytułowanych sprowokowała do teoretycznego spojrzenia na wspomniane kompozycje: czyżby doszło do ukonstytuowania, a następnie – upowszechnienia, muzycznej wypowiedzi nowego rodzaju? Jeżeli tak, to czy można wyodrębnić cechy wspólne dla tego typu utworów i na tyle dla nich swoiste, aby ewentualnie można było mówić o nowej kategorii w muzyce? W szczególności: jakie są uwarunkowania filiacji malarskiego tytułu z utworem muzycznym? Szczególnie interesująca wydała się zwłaszcza odpowiedź na pytanie: czy ta szczególna admiracja fresku przez kompozytorów polskich dotyczy jedynie tytułu, czy ma wpływ na formę utworu, czy też może nazywanie dzieł muzycznych freskami jest arbitralną, nie dającą się uzasadnić decyzją kompozytora? I dalej: dlaczego ta kategoria jest przez polskich kompozytorów tak preferowana, że już od pół wieku w muzyce polskiej zaznacza się stała obecność utworów deklarujących właśnie „freskowy” charakter. Poszukiwanie "differentia specifica" muzycznych fresków prof. Hanna Kostrzewska zakończyła w 2012 roku; swoje rozważania zawarła w publikacji „Fresk w muzyce polskiej XX i XXI wieku. W poszukiwaniu differentia specifica" (Poznań 2012). W ostatnich latach realizowała projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, skupiony na badaniach hymnu polskiego:  „Pieśń nieśmiertelna. W stulecie Polski niepodległej”, który zaowocował publikacją pod jej redakcją (2018).


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem