Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Jej Magnificencja - Rektor UAM...

W poniedziałek, 29 czerwca 2020 roku, kolegium elektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wybrało kolejnego rektora w historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po raz pierwszy w historii tej znakomitej wyższej uczelni Rektorem została kobieta - prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. Ta Dama naukowej  polonistyki, rodowita Poznanianka  - ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1988 roku a siedem lat później uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa za rozprawę pt. “Narracja pierwszoosobowa w polskiej prozie współczesnej”. Praca ta została wydana pod tytułem “Świat w granicach ja. O narracji pierwszoosobowej w polskiej prozie współczesnej” i zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie Fundacji Górskich na prace habilitacyjne i doktorskie. W 2001 roku na podstawie publikacji “Śladami Tristrama Shandy” prof. Bogumiła Kaniewska otrzymała stopień doktora habilitowanego, a w 2015 roku odebrała z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. Tytuł profesora uzyskała na podstawie monografii “Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego”.

Wśród publikacji prof. Bogumiły Kaniewskiej znajdują się także książki przygotowywane poza procedurą awansową: m. in. Wiesław Myśliwski (w serii „Czytani dzisiaj”), “Henryk Sienkiewicz” (książka popularyzatorska adresowana do młodzieży), “Literatura polska XX wieku” (z prof. Anną Legeżyńską i prof. Piotrem Śliwińskim), “Teoria literatury. Skrypt dla studentów filologii polskiej (studium zaoczne)” wspólnie z prof. Anną Legeżyńską. Sześć innych monografii naukowych ukazało się pod jej redakcją. Pani Profesor współpracuje także (wchodząc w skład redakcji bądź rady naukowej) z takimi pismami naukowymi jak „Zagadnienia Rodzajów Literackich” (UŁ), „Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty” (UJ). Prof. Bogumiła Kaniewska napisała ponad 100 artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach i tomach zbiorowych w Polsce i za granicą. Pani Profesor pracuje w jury trzech konkursów literackich, w tym Poznańskiej Nagrody Literackiej przyznawanej od 2015 roku i fundowanej przez Miasto Poznań oraz UAM.

Prof. Bogumiła Kaniewska
w pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim literaturą XX wieku, teorią przekładu a także literaturą dla dzieci. Od lat łączy działalność naukową z popularyzacją nauki, publikując recenzje i artykuły na łamach pism literackich (m.in. „Nowych Książek”). Wypromowała ponad stu magistrów i czworo doktorów.

W roku 2012 prof. Bogumiła Kaniewska objęła stanowisko dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Funkcję tę piastowała przez jedną kadencję, do 2016 roku, kiedy to została wybrana na stanowisko prorektora ds. studenckich. Jej zaangażowanie w organizację nauki przełożyło się na kilka spektakularnych sukcesów takich jak zdobycie i realizacja projektu POKL “Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy” – w latach 2009-2012 odpowiadała w tym 15-milionowym grancie za modernizację procesu dydaktycznego - czy udział w międzynarodowym projekcie E-LOCAL współtworzonym przez uczelnie z Belgii, Finlandii, Portugalii i Węgier, a koordynowanym przez Uniwersytet w Bolonii, wreszcie zdobycie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej kategorii A+. Z myślą o zwiększeniu swoich kompetencji zarządczych podjęła studia MBA z zakresu zarządzania szkołą wyższą. W latach 1998-2014 kierowała także lub współkierowała projektami Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej. Nadzorowała także – w ramach udziału w konsorcjum EPICUR – przygotowanie wniosku, który zaowocował przyznaniem UAM statusu Uniwersytetu Europejskiego w pierwszym, pilotażowym programie Komisji Europejskiej."

Prof. Bogumiła Kaniewska bierze udział w pracach towarzystw naukowych i rad wydawniczych. Od 1994 roku jest członkiem Poznańskiego Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Działa także w Komitecie Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, w którym w latach 2007-2010 była przewodniczącą Komisji Edukacji, a w latach 2011-2014 zastępcą przewodniczącego KNoL. Pełniła także funkcje eksperckie z ramienia Komisji – m.in. w zakresie ewaluacji czasopism naukowych oraz oceny studiów nauczycielskich. Odbyła wiele stażów, wizyt studyjnych, wzięła udział w rozmaitych konferencjach, zarówno naukowych, jak dydaktycznych i związanych z zarządzaniem; wygłosiła wykłady w zagranicznych ośrodkach (m.in. w Belgradzie, Bolonii, Brnie, Londynie, Lund, Manili, Sarajewie czy Zhaoqing). Zainicjowała na uczelni takie projekty, jak program wsparcia psychologicznego dla studentów, a także akcje: "Widzialna Ręka UAM" i "Obiady dla Seniora" podczas pandemii. Bierze aktywny udział w projekcie "Gdy Nauka jest Kobietą". (Źródło: Portal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - foto – Maciej Nowaczyk ).  

 


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem