Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Jacek Łuczak

Jacek Łuczak, profesor dr hab. med. kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Akademii Medycznej im K. Marcinkowskiego w Poznaniu, przewodniczący Stowarzyszenia Rozwijania Opieki Paliatywnej w krajach Europy środkowo-wschodniej(ECEPT) urodził się 30 grudnia 1934 roku w Poznaniu.

Jest absolwentem Liceum im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które ukończył z wyróżnieniem w 1953 roku. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu odbył w latach 1953- 1958 roku, dyplom lekarza uzyskał w 1959 roku.

Pracę dydaktyczną i naukową Jacek Łuczak rozpoczął w 1965 roku w Akademii Medycznej w Poznaniu jako asystent I Kliniki Chorób Wewnętrznych po specjalizacji I stopnia w chorobach wewnętrznych. W tym czasie zainteresował się kardiologią -ukończył dwa kursy w ramach Centrum Szkolenia Lekarzy w Warszawie w I Klinice Kardiologii z zakresu elektrokardiografii i graficznych metod badania układu krążenia. W 1966 roku rozpoczął wraz z zespołem lekarzy kierowanym przez profesora Kazimierza Jasińskiego, we współpracy z kardiochirurgiem doktorem Bogdanem Szelągowiczem oraz radiologiem docentem Janem Dobkiem, wprowadzanie nowatorskich sposobów intensywnego nadzoru, opieki i leczenia u chorych z chorobą niedokrwienną serca i zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca . Osiągnięcia te zaowocowały powołaniem w 1968 roku w I Klinice Chorób Wewnętrznych w Poznaniu Oddziału Reanimacji Kardiologicznej, w utworzeniu którego brał aktywny udział i był ordynatorem w latach 1968-71, po uzyskaniu w 1967 roku specjalizacji II stopnia w chorobach wewnętrznych.

Opracowany na podstawie doświadczeń klinicznych nowatorski w skali światowej sposób leczenia chorych z zawałem serca przy zastosowaniu Fentanylu i Dehydrobenzperidolu stanowił przedmiot pracy doktorskiej Jacka Łuczaka obronionej w 1971 roku i przedstawianej na V. Internationale Bremer NLA Symposium.

Dalszy rozwój pracy zawodowej prof. Jacka Łuczaka, dydaktycznej i badawczej po odejściu z Kliniki Kardiologii był ściśle związany z Instytutem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie od 1973- 1980 był zatrudniony na stanowisku adiunkta a od 1980 docenta w Zakładzie Anestezjologii. Było to poprzedzone uzyskiwaniem kolejnych I i II stopnia rnspecjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz przygotowaniem rozprawy na stopień doktora habilitowanego dotyczącej wpływu środków stosowanych w znieczuleniu i oddechu kontrolowanego na rozległość zawału serca w doświadczalnym modelu u psów,. przygotowanej w Pracowni Doświadczalnej Anestezjologii i obronionej w 1979 roku.

Po uzyskaniu tytułu docenta przez okres kolejnych 6 lat Jacek Łuczak prowadził zespół anestezjologów współpracujących z Kliniką Chirurgii Gastroenterologicznej kierowanej przez profesora Romana Górala. W tym czasie byłe opiekunem Koła naukowego studentów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, prowadziłem szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz był organizatorem i kierownikiem naukowym autorskiego kursu CMKP „Znieczulenie w chorobach układu krążenia” W tym czasie powstało szereg prac dotyczących sposobu znieczulenia chorych z patologiczną otyłością oraz wpływem fentanylu na reakcje krążeniowe podczas indukcji do znieczulenia.

W 1981 roku prof. Jacek Łuczak wygrał konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Anestezjologii w PAM, równocześnie został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu. Funkcje tę pełnił w okresie od 1981 do 1982. Następny etap działalności obejmuje lata 1985-1988, kiedy rozpoczął pracę jako kierownik Działu Anestezji przy Klinice Onkologii i objął stanowisko kierownika Zakładu Pomocy Doraźnej, które pełnił do roku 1990. W tym czasie przygotował autorski, modelowy program szkolenia studentów pierwszych lat medycyny w zakresie pomocy doraźnej, kierując zespołem prowadzącym zajęcia.

Jako anestezjolog spotykający się z chorymi onkologicznymi prof. Jacek Łuczak zaczął angażować się w działaniami mającymi na celu przyniesienie ulgi chorym z bólem nowotworowym. Nawiązał współpracę z zespołem hospicjum Św. Jana Kantego i od 1987 rozpoczął budowę zespołu domowej opieki paliatywnej w oparciu o wolontariat, w skład którego wchodziły studentki wydziału pielęgniarstwa, pielęgniarki anestezjologiczne, kapelan i psycholodzy.

W 1986 roku prof. Jacek Łuczak odbył szkolenie w zakresie leczenia bólu nowotworowego w Finsen Instituten Riks Hospital w Kopenhadze a następnie w 1988 roku na stypendium WHO przebywał we wiodącym, współpracującym z WHO ośrodku domowej opieki paliatywnej profesora Vittorio Ventafridda w Mediolanie. Zdobyte tam wiedza i umiejętności oraz nawiązane kontakty z światowym liderem opieki paliatywnej profesorem Robertem Twycross z Oksfordzkiego ośrodka Sir Michael Sobell House pomogły w zorganizowaniu pierwszego zjazdu opieki paliatywnej w Poznaniu w 1988 roku. W 1988 roku prof. Jacek Łuczak założył pierwszą w Polsce Poradnię Leczenia Bólu Nowotworowego z Zespołem Wyjazdowym w Szpitalu Klinicznym nr 1 zorganizowaną wg zasad zespolu prof. Ventafridda . Model poznański, opisany w szeregu publikacji stanowił wzorzec do zorganizowania kilkudziesięciu zespołów tego typu w Polsce.

Od 1991 roku realizowany jest stale udoskonalany autorski program szkolenia w zakresie medycyny paliatywnej obejmujący studentów medycyny a następnie wydziału pielęgniarstwa i wydziału anglojęzycznego. Program ten stał się wzorcem dla innych uczelni medycznych w Polsce.

Pomocne w rozwijaniu opieki paliatywnej w Poznaniu i w Polsce były kolejne inicjatywy prof. Jacka Łuczaka: utworzenie w 1989 roku Towarzystwa Uśmierzenia Cierpień u pacjentów z chorobą nowotworową im Aleksandra Lewińskiego i Antoniny Mazur, przekształconego w dwa lata później w Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, któremu profesor przewodniczył przez trzy kadencje oraz działania w Ministerstwie Zdrowia, które rozpoczęły się w 1991 roku utworzeniem grupy animatorów przy Ministrze Zdrowia a w 1993 doprowadziły do powołania na mocy aktu prawnego Krajowej Rady Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej - ciała doradczego Ministra Zdrowia.

W 1994 roku prof. Jacek Łuczak został powołany na stanowisko Krajowego Specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej, a następnie Krajowego konsultanta w tej dziedzinie i funkcje te sprawował nieprzerwanie do 2001 roku.

W roku 2002 Jacek Łuczak uzyskał stopień profesora nadzwyczajnego, a w 2004 zwyczajnego . W lutym 2003 roku po zdaniu egzaminu uzyskał nadspecjalizację w dziedzinie medycyny paliatywnej. Profesor Jacek Łuczak jest promotorem 8 obronionych przewodów doktorskich i trzech zaawansowanych prac doktorskich, recenzentem trzech prac doktorskich i jednej rozprawy habilitacyjnej.W przygotowaniu dwie rozprawy habilitacyjne. rnJest autorem lub współautorem ponad 450 publikacji, w tym 70 prac oryginalnych, z czego 24 w języku angielskim, 1 w niemieckim, 2 monografii, 2 skryptów oraz 38 rozdziałów w podręcznikach i skryptach, 137 innych ( w tym poglądowych 65) i ponad 140 streszczeń zjazdowych oraz współautorem jednej książki.

Profesor Jacek Łuczak brał czynny udział w kilkudziesięciu kongresach, sympozjach i seminariach krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem komitetu redakcyjnego trzech czasopism zagranicznych i czterech krajowych. W 1998 roku za rozwijanie opieki paliatywnej-hospicyjnej otrzymał członkostwo zwyczajne Royal College of Physicians w Londynie.

Za swoją działalność profesor został odznaczony licznymi nagrodami i wyróżnieniami. W 2004 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem