Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Prof. dr. hab. Bronisław Marciniak

Prof. dr. hab. Bronisław Marciniak ma 57 lat. Urodził się w Pleszewie, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Studiował chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem. Bezpośrednio po studiach został przyjęty na etat asystenta stażysty w Pracowni Fizyki Chemicznej, później w Zakładzie Fizyki Chemicznej Instytutu Chemii UAM. W Zakładzie tym przeszedł dalsze szczeble kariery nauczyciela akademickiego do profesora zwyczajnego włącznie. W roku 1998 r. uzyskał tytuł naukowy profesora w zakresie nauk chemicznych, a w 2002 roku został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1980-1981 prof. dr. hab. Bronisław Marciniak odbył pierwszy z wielu staży naukowych - długoterminowy (czternastomiesięczny) w Department of Chemistry, Simon Fraser University, Vancouver (Kanada). Podczas pobytów w zagranicznych ośrodkach naukowych oprócz badań prof. dr. hab. Bronisław Marciniak prowadził także zajęcia dydaktyczne. W roku 1991 nawiązał współpracę naukową z dr. Gordonem L. Hugiem z Radiation Laboratory na University of Notre Dame, Indiana (USA). W laboratorium tym przebywał na stażu jako stypendysta Fulbrighta w latach 1991–1992 (stypendium uzyskał w zorganizowanym po raz pierwszy otwartym konkursie ogólnopolskim) oraz na wielu pobytach krótkoterminowych w latach następnych. Współpraca ta zaowocowała wieloma publikacjami i wystąpieniami na konferencjach naukowych i jest z powodzeniem kontynuowana do dziś.

Prof. dr. hab. Bronisław Marciniak od 1995 r. był kierownikiem Zakładu Fizyki Chemicznej Wydziału Chemii UAM; w latach 1996 - 1999 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Chemii UAM ds. nauki i współpracy z zagranicą. Między 1994 a 1996 rokiem był członkiem Senatu UAM. Przez dwie kadencje (1999-2005) pełnił funkcję prorektora UAM ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka obejmują fotochemię, fotofizykę i chemię radiacyjną związków organicznych i metaloorganicznych, ważnych dla biologii i chemii materiałowej, a w szczególności fotoindukowane reakcje przeniesienia elektronu. Prof. dr. hab. Bronisław Marciniak jest autorem i współautorem ponad 110. artykułów naukowych, opublikowanych głównie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a także redaktorem i współautorem kilku książek. Kierował wieloma projektami badawczymi krajowymi i międzynarodowymi (w tym grantem Unii Europejskiej w ramach V Programu Ramowego - Research Training Network - SULFRAD, 2002–2006 oraz grantami reintegracyjnymi Marie-Curie). Był wielokrotnie zapraszany do wygłaszania wykładów w naukowych ośrodkach krajowych i zagranicznych oraz na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Ostatnio otrzymał subsydium profesorskie programu „Mistrz” Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej na lata 2007-2010.

Prof. dr. hab. Bronisław Marciniak wypromował sześciu doktorów (obecnie opiekuje się trojgiem kolejnych doktorantów) i wielu magistrów chemii. W okresie pełnienia funkcji prorektora UAM doprowadził m.in. do znaczącego wzrostu współpracy i wymiany międzynarodowej zarówno w sferze nauki, jak i dydaktyki. Kontynuował i rozwinął także współpracę badawczą z innymi uczelniami Poznania. Koordynował i wspierał rozwój infrastrutury badawczej, nie tylko dla nauk przyrodniczych i ścisłych, lecz także dla humanistyki. Z funduszy będących w gestii prorektora ds. nauki wspierane były za jego kadencji przede wszystkim publikacje kadry naukowej z wydziałów humanistycznych.

Od 1993 roku, tj. od chwili powstania Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta (PSSF), prof. dr. hab. Bronisław Marciniak jest członkiem tego stowarzyszenia. W latach 1997 - 2001 był wiceprzewodniczącym PSSF, a w kadencji 2001-2004 pełnił funkcję przewodniczącego tego Stowarzyszenia. Dnia 26 lutego 2008 został wybrany Przewodniczącym Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem