Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, prof. zw. - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W roku 1981 uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych w macierzystej uczelni, następnie tytuł doktora habilitowanego w roku 1987, a w 1993 r. otrzymał tytuł profesora. Tematyka prowadzonych przez Profesora badań i prac naukowych opiera się na biologii chwastów i regulacji zachwaszczenia w roślinach rolniczych i skupia się na poznawaniu mechanizmu działania herbicydów, a wiec szeroko pojętej ochronie roślin. Część prac prowadzona jest dla celów rejestracji preparatów oraz opracowania praktycznych zaleceń dla producentów rolnych, a w szczególności odnoszących się do uprawy zbóż, kukurydzy, roślin strączkowych, traw nasiennych i buraków cukrowych.

Profesor Grzegorz Skrzypczak na przestrzeni swojego życia zawodowego, związanego od początku z ówczesnym Uniwersytetem Przyrodniczym (dawniejszą Akademią Rolniczą), realizował zadania nauczyciela akademickiego, a więc działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną. W każdym z tych rodzajów działalności można znaleźć znaczące efekty, co świadczy o niezwykle intensywnym i pełnym zaangażowaniu podejściu do wykonywanej pracy. Obowiązki dydaktyczne mimo pełnionych do dnia dzisiejszego licznych funkcji, są priorytetem dla Pana Profesora, o czym świadczą setki wygłoszonych wykładów i przeprowadzonych zajęć ze studentami oraz promotorstwo (około 100) i recenzję (ponad 200) prac magisterskich. Efektem działalności naukowej są liczne publikacje w czasopismach krajowych i międzynarodowych, oryginalne prace twórcze, książki, ekspertyzy, recenzje wydawnicze i wypromowani doktorzy.

Niezwykle ważnym elementem prezentowania wyników badań oraz poznawania nowych trendów w nauce jest udział w 96 krajowych i zagranicznych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych oraz w 24 krajowych i zagranicznych stażach i pobytach studyjnych. Ponadto Pan Profesor Grzegorz Skrzypczak jest członkiem organizacji naukowych, takich jak: Polskie Towarzystwo Agronomiczne od 1983 r., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Komisja Nauk Rolniczych - członek komisji od 1988 r., Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – członek założyciel od 2005 r., Weed Science Society of America od 1985 r., European Weed Research Society od 1994 r., przedstawiciel krajowy od 2008 r., Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin – członek założyciel 2006 r., przewodniczący Sądu Koleżeńskiego od 2006 r. Pan Profesor bierze również czynny udział w pracach 32 różnych Komisji, Komitetów PAN i Rad Naukowych.

Ważnym i cennym dla Pana Profesora zagadnieniem jest wdrażanie do praktyki rolniczej wyników prac naukowych poprzez szkolenia, warsztaty i wykłady, których łącznie zrealizował 86 dla różnych instytucji i środowisk. Na forum macierzystej uczelni w działalności pozanaukowej bardzo liczny jest udział Pana Profesora w pracach różnych gremiów i organizacji oraz pełnienie funkcji w strukturach kierowniczych. Aktywnie przewodniczył i był członkiem komisji wszczynających postępowanie i recenzujących tytuły naukowe i stanowiska. Od 1991 do chwili obecnej Pan Profesor Grzegorz Skrzypczak pełni kluczowe funkcje kierownicze: w latach 1991-1996 był Prodziekanem ds. studenckich Wydziału Rolniczego, w latach 1996-2002 sprawował funkcję Dziekana Wydziału Rolniczego, przez 2 kadencje: 2002-2008 był Prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą, a od 1 września 2008 roku do chwili obecnej jest Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Za swoją pracę Profesor Grzegorz Skrzypczak został uhonorowany różnymi nagrodami i odznaczeniami takimi jak – miedzy innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 2005 r.; Srebrny Krzyż Zasługi w 1995 r.; Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2001 r.; Odznaka Honorowa „Zasłużony Dla Rolnictwa” – nadana decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2009 r.; Nagroda I stopnia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 1993 r.; Odznaka Honorowa Miasta Poznania w 1989 r.; Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” Towarzystwa Im. Hipolita Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej w 2007 r.; Medal w Uznaniu Zasług Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu w 2010 r. oraz 33 Nagrody JM Rektora za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, publikacyjnej, naukowej i organizacyjnej.

Na przestrzeni wielu lat, po dzień dzisiejszy w działalności pozanaukowej Profesora Grzegorza Skrzypczaka wymienić można inicjowanie wielu zmian w programach nauczania, tworzenie nowych kierunków studiów, propagowanie wiedzy rolniczej poprzez szereg spotkań, szkoleń i doradztwo rolnicze oraz organizowanie działalności kół naukowych, współpracy międzynarodowej studentów i młodych pracowników nauki. W wywiadzie udzielonym w listopadzie 2008 r. dla czasopisma Merkuriusz profesor Grzegorz Skrzypczak tak mówił o swojej obecnej sytuacji zawodowej i planach na przyszłość: „Muszę się przyznać, że troszeczkę żałuję, iż mam obecnie mniejszy kontakt z laboratorium i biurkiem profesorskim. Ale staram się być nadal aktywny, uczestniczę w badaniach, które są prowadzone w katedrze i w zakładzie, współpracuję z zespołami zewnętrznymi, a także nie odchodzę od kształcenia młodej kadry naukowej”.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem