Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

dr Hanna Kóčka-Krenz

Dr hab. Hanna Kóčka-Krenz jest profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje dzisiaj w Instytucie Prahistorii macierzystego Uniwersytetu, pełniąc obok naukowych, także obowiązki dziekana wydziału historycznego. Dzisiaj Pani Profesor, Pani Dziekan, dr hab. Hanna Kóčka-Krenz studia z zakresu archeologii ukończyła w 1970 roku otrzymując stopień magisterski na podstawie pracy pt.: "Kabłączki skroniowe z ziem polskich (kabłączki esowate)", wówczas opublikowanej w "Fontes Archaeologici Posnanienses". W roku akademickim 1970/1971 odbyła stażasystencki w ówczesnej Katedrze Archeologii UAM. Z braku etatu w tejże Katedrze podjęła z dniem 1 stycznia 1972 r. pracę w bibliotece Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W marcu 1973 roku Hanna Kóčka-Krenz uzyskała wreszcie etat w Katedrze Archeologii UAM w Poznaniu w charakterze asystenta naukowo-dydaktycznego. A z dniem 1 marca 1975 r. awansowała na starszego asystenta naukowo-dydaktycznego, i od 1 października 1978 r. została przeniesiona na etat naukowo-badawczy w związku z finalizowaniem pracy doktorskiej pt.: "Złotnictwo skandynawskie IX - XI wieku", której obrona odbyła się 20 maja 1981 r. W dniu 1 października 1981 r. dr Hanna Kóčka-Krenz została awansowana na adiunkta w Instytucie Prahistorii UAM, a 8 marca 1993 r. przedłożyła Radzie Wydziału Historycznego UAM rozprawę habilitacyjną pt.: "Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu", która została wydana przez Wydawnictwo Naukowe UAM na przełomie 1993 i 1994 r. Kolokwium habilitacyjne odbyła 14 czerwca 1993 r., zaś w maju 1994 r. Komisja Kwalifikacyjna d/s stopni i tytułów naukowych zatwierdziła jej stopień doktora habilitowanego.

W 1996 r. dr Hanna Kóčka-Krenz uzyskała stanowisko profesora UAM. W latach 1993/94 - 1995/96 pełniła funkcję vice-dyrektora Instytutu Prahistorii UAM d/s studenckich, a od 1996 r. - funkcję dyrektora Instytutu Prahistorii UAM. Ponownie na to stanowisko została wybrana w maju 1999 r., na kadencję 1999/2000 – 2001/2002, w maju 2002 r. na kadencję 2002/2003 – 2004/2005 i w maju 2005 r. na kadencję 2005/2006 – 2007/2008. W 2008 r. została Dziekanem Wydziału Historycznego na kadencję 2008/2009 – 2011/2012.

Zainteresowania naukoweprof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz dotyczą dwóch zagadnień związanych z problematyką europejskiego średniowiecza. Pierwszym z nich jest kwestia złotnictwa strefy bałtyckiej, zwłaszcza skandynawskiego i zachodniosłowiańskiego, czego wyrazem, poza wieloma artykułami, są dwie monografie, opublikowane w 1983 r. i 1993 r. Drugie zagadnienie dotyczy osadnictwa średniowiecznego w Wielkopolsce. W ramach tej problematyki prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz prowadziła przez dziesięć sezonów badania terenowe nad średniowiecznym zespołem osadniczym w Górze koło Promna, w województwie wielkopolskim, których wyniki były przedmiotem kilku artykułów w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, a także kierowanych przez nią czterech prac magisterskich. Drugi wieloletni program badawczy obejmuje podjęte w 1999 r. badania wykopaliskowe przedromańskiego zespołu pałacowo-sakralnego na poznańskim grodzie. Wyniki dotychczasowych prac są systematycznie publikowane zarówno w artykułach naukowych, jak i w ujęciu popularno-naukowym. Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz jest autorką ponad 130 publikacji, w tym 2 książek, oraz redaktorką siedmiu prac zbiorowych.

Za osiągnięcia naukowe prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz została trzykrotnie nagrodzona Nagrodą Rektorską III stopnia za prace indywidualne w 1973 r., w 1986 r. i 1994 r., oraz Nagrodą III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za prace indywidualne w 1984 r. Otrzymała też Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2006 r. otrzymała również nagrodę im. Łukaszewicza za V tom pracy pt.: „Poznań we wczesnym średniowieczu” (Poznań 2005).

Prowadzone przez prof. dr hab. Hannę Kóčkę-Krenz zajęcia dydaktyczne dotyczą archeologii wczesnego średniowiecza i średniowiecza, zarówno ziem polskich, jak i Europy. Przez szereg lat prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz prowadziła też wykłady z archeologii pradziejowej i wczesnośredniowiecznej dla studentów etnologii, antropologii i kulturoznawstwa. Dwukrotnie pełniła funkcję opiekuna roku. W 1981 r. została nagrodzona za pracę dydaktyczną nagrodą z tzw. puli studenckiej. Od momentu uzyskania stopnia doktora habilitowanego kieruje pracami magisterskimi (148 prac obronionych, kilkanaście w toku), jest promotorem prac doktorskich słuchaczy Wydziałowych Studiów Doktoranckich, z których sześć zostało ukończonych, kilkanaście zaś w toku, oraz jednej pracy doktorskiej tzw. zewnętrznej (jako współpromotor), pisanej przez archeologa na Uniwersytecie w Kilonii z polskich materiałów (Grzybowo pod Wrześnią). Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz jest powoływana na recenzenta w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenzjest członkinią wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem