Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Marian Marek Przybylski

Cała dotychczasowa droga zawodowa Mariana Marka Przybylskiego związa­na jest z Poznaniem i Wiel­kopolską, a w szczególno­ści z mediami oraz szeroko rozumianym życiem pu­blicznym regionu i Pozna­nia. Jego działania daleko jednak wykroczyły poza te­ren Wielkopolski, a wiele przedsięwzięć zyskało wy­miar ogólnopolski, a na­wet europejski. Marian Marek Przybylski pochodzi z Poznania. Stu­diował na poznańskiej Akademii Rolniczej i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - technologię rolno-spożywczą, filozofię i dzienni­karstwo. Już w czasie stu­diów zajmował się działal­nością publiczną i pracą w mediach. Jak sam mówi, bardzo duży wpływ na jego życie wywarła aktywność w Zrzeszeniu Studentów Polskich (ZSP) oraz praca w prasie studenckiej („UD", „Politechnik", „Stu­dent"), a także działalność w Klubie Dziennikarzy Stu­denckich.

Marian Marek Przybylski, absolwent Akademii Rolni­czej w Poznaniu, a później także Podyplomowego Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, podjął etato­wą pracę w redakcji „Gło­su Wielkopolskiego" w październiku 1970 roku. Pracował w dziale ekonomiczno-rolnym, gdzie szybko awansował na zastępcę kierownika, a potem kierownika tego działu. W styczniu 1990 roku zo­stał wybrany przez zespół dziennikarski na redaktora naczelnego „Głosu Wielko­polskiego".

Z inicjatywy nowego szefa redakcji na zebraniu ze­społu 7 czerwca 1990 ro­ku powołano Dziennikar­ską Spółdzielnię Pracy, która w ramach prywatyza­cji redakcji otrzymała 18 procent udziałów w nowo powołanym wydawnictwie prywatnym oraz prawo do tytułu „Głos Wielkopol­ski". Prezesem spółdzielni jej założyciele wybrali Ma­riana Marka Przybylskiego. l marca 1991 roku władze spółdzielni podpisały umo­wę o wejściu w skład no­wego wydawcy dziennika, którym została Oficyna Wydawnicza Głos Wielkopolski spółka z o. o. Ponadto jej udzia­łowcami zostali: firma szwajcarska LAKO Indu­strie Consulting AG, „Ko­ral" Spółka z o. o., zawie­rająca kapitał poznańskiej „Solidarności" i Piotr Voelkel z Poznania.

W wydaniu z 4 mar­ca 1991 roku po raz pierwszy ukazała się stop­ka informująca, że wydaw­cą dziennika jest Oficyna Wydawnicza Głos Wielkopolski, której preze­sem jest Marian Marek Przybylski, jednocześnie redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego". Redaktorem naczelnym „Głosu Wielkopolskiego" Marian Marek Przybylski był przez prawie trzynaście lat - do 25 lutego 2003 roku, kiedy to jako prezes Oficyny Wydawniczej Głos Wielkopolski na stanowi­sko redaktor naczelnej po­wołał redaktor Helenę Czechowską, dotychczasową szefową dodatku sobot­niego „Świat Rodzinny".

Od l kwietnia 2003 roku - po przystąpieniu Oficyny Wydawniczej Głos Wielko­polski do grupy prasy re­gionalnej „Polskapresse", będącej częścią składową Verlagsgruppe Passau

- Marian Marek Przybylski został prezesem spółki po­wiązanej z grupą „Polska­presse" Oficyny Wydawni­czej Wielkopolski, wydają­cej zarówno „Głos Wielko­polski", jak i „Gazetę Po­znańską". Na tym stanowi­sku pracował do 27 czerw­ca 2005 roku. Tak więc Marian Marek Przybylski szefował wydawnictwom prasy poznańskiej nieprze­rwanie przez czternaście lat i niemal trzy miesiące.

Pod kierownictwem Maria­na Marka Przybylskiego „Głos Wielkopolski" prze­żył najbardziej dynamicz­ny i pomyślny rozwój w swojej ponad sześćdzie­sięcioletniej historii. Mottem wszystkich przedsię­wzięć były pomysły Maria­na Marka Przybylskiego, zmierzające do poszukiwa­nia oryginalnych sposo­bów wyróżniania się gazety oraz pokazywania, że także po­za stolicą kraju można re­alizować znaczące projek­ty i pomysły prasowe wyróżniające „Głos" na tle innych dzien­ników.

Nie tylko w kronikach prasoznawczych odnotowano jedyną w swoim rodzaju w Polsce inicjatywę orga­nizowania „Obiadów w Głosie". Podczas tych spotkań, prawie zawsze w siedzibie redakcji, po­cząwszy 1992 roku w swo­bodnej wymianie zdań na różne tematy uczestni­czyli prominentni goście świata polityki, gospodar­ki i kultury -z kraju i zagra­nicy. Łącznie odbyło się ponad 200 takich spo­tkań. (Na podstawie noty w Wydaniu Specjalnym Głosu Wielkopolskiego )

Marian Marek Przybylski, pełni obecnie funkcję prezesa zarządu Instytutu Edukacji Europejskiej (IEE), który założył w Poznaniu Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD). Marian Marek Przybylski jest także obok Piotra Voelkela założycielem IEE. WSNHiD prowadzi studia na pięciu kierunkach, zatrudnia blisko 200 pracowników. Mieści się w specjalnie zaprojektowanym budynku i gromadzi zbiory polskiej sztuki współczesnej. Marian Marek Przybylski pozostaje też inwestorem w branży medialnej. Jest największym prywatnym udziałowcem w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej oraz poznańskiego Radia Kiss FM.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem