Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Małgorzata Szumacher-Strabel

Jest profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  Małgorzata Szumacher-Strabel ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego. Następnie studiowała zootechnikę na Wydziale Zootechnicznym ówczesnej Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego. Po zakończeniu studiów, w 1992 roku, w drodze konkursu, uzyskała stypendium doktorskie z Własnego Funduszu Stypendialnego Uczelni, a w 1994 roku, po reaktywowaniu Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Rolniczym kontynuowała badania nad pracą doktorską w ramach Studium Doktoranckiego w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. W 1992 roku odbyła staż w ramach programu Tempus w Szkocji i Irlandii Południowej, natomiast w 1994 roku uzyskała stypendium rządu francuskiego i odbyła staż w Laboratorium Młodych Przeżuwaczy INRA Rennes, kierowanym przez dr J.F. Grongnet (Laboratoire du Jeune Ruminant – INRA Rennes).

W 1995 roku Małgorzata Szumacher-Strabel odbyła kolejny staż w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie, a wyniki uzyskane w efekcie przeprowadzonych doświadczeń przedstawiła w 1998 roku w dysertacji doktorskiej nt. „Wpływ dodatków tłuszczu na syntezę białka mikroorganizmów, aktywność celulolityczną i inne wskaźniki przemiany żwaczowej”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych, nadany został Małgorzacie Szumacher-Strabel w 2006 roku przez Radę Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej w Poznaniu. Tytuł rozprawy: „Wpływ dodatku tłuszczów do dawek pokarmowych dla owiec i kóz na zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych w płynie żwaczowym i mleku, ze szczególnym uwzględnieniem izomerów sprzężonego kwasu linolowego”. Praca została wyróżniona przez Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu. Małgorzata Szumacher-Strabel w latach 1998 – 2008 odbyła wiele krótkoterminowych staży w Stanach Zjednoczonych (University of Georgia, Athens) oraz w Słowacji (Słowacka Akademia Nauk, Instytut Fizjologii Zwierząt). Współpraca nawiązana podczas pobytów zaowocowała wieloma publikacjami i jest kontynuowana do dzisiaj. 

Zainteresowania badawcze dr hab. Małgorzaty Szumacher-Strabel obejmują zagadnienia związane z żywieniem zwierząt przeżuwających, a szczególnie modulowaniem procesów fermentacji zachodzących w żwaczu, przy udziale bytującej tam mikroflory. Modulowanie składu mikroorganizmów żwacza pozwala między innymi na ograniczanie produkcji i emisji gazów cieplarnianych (przede wszystkim metanu i amoniaku) do środowiska, ponadto pozwala na racjonalne wykorzystanie składników pokarmowych zawartych w dawce. Żywienie zwierząt jest dziedziną interdyscyplinarną, obejmującą między innymi elementy mikrobiologii i fizjologii zwierząt. Dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, a w 2011 roku została przyjęta do Niemieckiego Towarzystwa Żywienia i Fizjologii Zwierząt. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie oraz członkiem Rady Naukowej „Journal of Animal and Feed Sciences”. Dorobek naukowy Małgorzaty Szumacher-Strabel obejmuje ponad 60 oryginalnych prac twórczych opublikowanych głównie w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel kierowała wieloma projektami badawczymi. Była zapraszana do wygłaszania wykładów naukowych w ośrodkach w Polsce i zagranicą.

Dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel, prof. nadzw., w latach od 2006 do 2008 pełniła funkcję prodziekana ds. studiów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, natomiast od 2008 roku pełni funkcję dziekana tegoż Wydziału.   W okresie pełnienia funkcji prodziekana i dziekana Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przez Małgorzatę Szumacher-Strabel uruchomiono dwa nowe kierunki studiów (Turystykę i rekreację oraz Weterynarię), oraz liczne specjalności i specjalizacje na kierunkach Zootechnika i Biologia. Nawiązano również współpracę z ośrodkami naukowymi oraz licznymi szkołami w Polsce i zagranicą.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem